فصل ۲۱ - ریدر

مقدار اشک‌ها در دنیا ثابت‌ه. به ازای هرکسی که شروع به گریه می‌کنه، جای دیگه یکی گریه‌ش قطع میشه. خنده هم همینطوره.

—ساموئل بِکِت

The tears of the world are a constant quantity. For each one who begins to weep somewhere else another stops. The same is true of the laugh.

—Samuel Beckett