برنامه‌نویسی با هسکل از مبانی اولیه

نوشته‌ی

کریستوفِر اَلِن

جولی مورونوکی

ترجمه‌ی

کیان مسکوت