۱ - ۱۴منابع پیشنهادی

اینها اشاره به نوشتاری دارن که واجب نیستن، ولی کمک می‌کنن درک عمیق‌تری از مطالب فصل پیدا کنین. تا حد امکان از ساده به سنگین مرتب شدن.

۱.

Raul Rojas. A Tutorial Introduction to the Lambda Calculus

۲.

Henk Barendregt; Erik Barendsen. Introduction to Lambda Calculus

۳.

Jean-Yves Girard; P. Taylor; Yves Lafon. Proofs and Types