۱ - ۸ترکیب‌کننده‌ها

هر وقت یه جمله‌ی لاندا اصلاً متغیرِ آزاد نداشته باشه، بهش میگیم ترکیب‌کننده. همونطور که از اسم‌شون پیداست، کارِ ترکیب‌کننده‌ها فقط ترکیب ِ ورودی‌هاشونه.

به عنوان مثال، این جمله‌ها همگی ترکیب‌کننده اند، چون همه‌ی پارامترهاشون در سرِ جمله قید شدن:

۱.

‏‎λx․x‎‏

۲.

‏‎λxy․x‎‏

۳.

‏‎λxyz․zx(yz)‎‏

بیانه‌های زیر ترکیب‌کننده نیستن، چون حداقل یک متغیر آزاد دارن:

۱.

‏‎λy․x‎‏

۲.

‏‎λx․xz‎‏

هدف اصلی ما از تعریف ترکیب‌کننده‌ها، دسته‌بندی کلاسی از بیانیه‌های لانداست که بدونِ اضافه کردن یه مقدار جدید، فقط آرگومان‌هاشون رو ترکیب می‌کنند.