فصل ۱۰ - فولد کردن لیست‌ها

تدریسِ صریحِ فکر‌کردن کار آسونی نیست، اما کی گفته تدریس برنامه‌نویسی کار آسونیه؟ در اصطلاح ما، هرچقدر نحوه‌ی فکر کردن صریح‌تر تدریس بشه، برنامه‌نویس هم عالم‌تر تربیت میشه.

—ادسخر دایکسترا

The explicit teaching of thinking is no trivial task, but who said that the teaching of programming is? In our terminology, the more explicitly thinking is taught, the more of a scientist the programmer will become.

—Edsger Dijkstra