فصل ۱۱ - نوع‌داده‌های جبری

به نظرم غم‌انگیزترین چیز در زندگی یه برنامه‌نویس، مقابله با یه تیکه کُده که کسی دیگه نوشته، یا بدتر، خودش نوشته ولی دیگه جرئت تغییر دادن‌ش رو نداره. غم‌انگیزه واقعاً.

—سایمون پیتون جونز

The most depressing thing about life as a programmer, I think, is if you’re faced with a chunk of code that either someone else wrote or, worse still, you wrote yourself but no longer dare to modify. That’s depressing.

—Simon Peyton Jones