فصل ۱۲ - راهی برای ارائه‌ی مشکلات

خدا رو شکر که فقط مشکلات جدی نداریم، مشکلات مسخره هم داریم.

—ادسخر دایکسترا

Thank goodness we don’t have only serious problems, but ridiculous ones as well.

—Edsger W. Dijkstra