فصل ۱۳ - ساخت پروژه

هرجا ماژولاریتی هست، احتمال سوءتفاهم هم هست: مخفی‌کردن اطلاعات نیاز به بازبینی مکالمات رو القا می‌کنه.

—آلان پرلیس

Wherever there is modularity there is the potential for misunderstanding: Hiding information implies a need to check communication.

—Alan Perlis