فصل ۱۴ - تست کردن

راحت فراموش می‌کنیم که کامپیوترها هیچ وقت سؤال جدید نخواهند پرسید.

—گریس مورِی هاپِر

We’ve tended to forget that no computer will ever ask a new question.

—Grace Murray Hopper