فصل ۱۵ - مانوید و نیم‌گروه

سادگی قبل از پیچیدگی نیست، ناشی از اونه.

—آلان پرلیس

Simplicity does not precede complexity, but follows it.

—Alan Perlis