فصل ۱۶ - فانکتور

لیفت‌کردن "حالت تقلب" برای تایپِ تتریس‌ه.

—مایکل نیل

Lifting is the “cheat mode” of the type tetris.

—Michael Neale