فصل ۱۸ - موند

هیچ‌چیز به اندازه‌ی یه تئوریِ خوب کاربردی نیست.

—فیل وَدلر، نقل قولی از کِرت لووین

There is nothing so practical as a good theory.

—Phil Wadler, quoting Kurt Lewin