فصل ۲ - سلام هسکل!

در دریایی از آشفتگی، توابع سَمبُلی از ثبات اند.

—مایک هموند

Functions are beacons of constancy in a sea of turmoil.

—Mike Hammond