فصل ۲۰ - پیمایشی

همانا چنان مهارتی در نقل نابجا داری که یک قدیس هم تباه می‌کنی.

—شکسپیر

O, Thou hast damnable iteration; and art, indeed able to corrupt a saint.

—Shakespeare