فصل ۲۲ - حالت

چهار قرن پیش، دِکارت مسئله‌ی جسم‌وذهن رو مطرح کرد: چطور ذهن معنوی می‌تونه در تعامل با جسم مادی باشه؟ امروز عالِمینِ کامپیوتر در تقابل با مسئله‌ی جسم‌وذهنِ خودِشون‌اند: چطور نرم‌افزار مجازی می‌تونه با دنیای واقعی تعامل کنه؟

—فیلیپ ودلر

Four centuries ago, Descartes pondered the mind–body problem: how can incorporal minds interact with physical bodies? Today, computing scientists face their own version of mind–body problem: how can virtual software interact with the real world?

—Philip Wadler