فصل ۲۳ - ترکیب‌کننده‌های پارسر

برای کامپیوتر، زبان طبیعی غیرطبیعی‌ه.

—آلان پرلیس

Within a computer, natural language is unnatural.

—Alan Perlis