فصل ۲۷ - کتابخونه‌های پایه

برنامه‌نویس‌های بد همه‌ش به کد فکر می‌کنن. برنامه‌نویس‌های خوب به ساختارهای داده و روابط‌شون.

—لینوس توروالدز

Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships.

—Linus Torvalds