فصل ۵ - تایپ‌ها

تنها هنرمند دنیایی بود که در آن آواز میخواند. با آواز او، دریای از خودبیخود شده با او همصدا میشد، که همانا او ترانه‌سرا بود.

—والاس استیونز،
"مفهوم نظم در کی‌وست"

She was the single
artificer of the world
In which she sang. And
when she sang, the sea,
Whatever self it had,
became the self
That was her song, for she
was the maker.

—Wallace Stevens,
"The Idea of Order at Key West"