فصل ۷ - الگوهای تابعی بیشتر

دوست دارم همیشه بتونم چیزها رو تا میشه تکه تکه کنم... تکه‌هایی که هر کدوم رو جداگانه درک می‌کنم. دوست دارم کنار هم گذاشتن اینطور تکه‌ها، بی اهمیت به اینکه چه چیزی داخل هر تکه هست رو درک کنم.

—جرالد ساسمن

I would like to be able to always… divide the things up into as many pieces as I can, each of which I understand separately. I would like to understand the way of adding things up, independently of what it is I’m adding up.

—Gerald Sussman