۹ - ۱لیست

لیست‌ها در هسکل دو وظیفه دارن. اولیش راهی برای ارجاع و پردازشِ یک مجموعه از مقادیره. دومی‌ش هم به عنوان یک سریِ بینهایت از مقادیره (عموماً ایجاد شده توسطِ یه تابع)، که میشه مثل یه جریان عمل کنه.

در این فصل:

  • نوع‌داده ِ لیست و نحوه‌ی تطبیق الگو رو براش توضیح میدیم؛

  • خیلی از توابعِ کتابخونه ِ استاندار که با لیست‌ها کار می‌کنن رو تمرین می‌کنیم؛

  • زیربنای لیست‌ها رو یاد می‌گیریم؛

  • و یه عالَم تمرین حل می‌کنیم!